Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kameliontti Oy / Romukioski

Postiosoite:
Pihtisulunkatu 7C
33330 Tampere
info@romukioski.fi
Puh. 050 505 2030


Käyntiosoite:
Teollisuuskyläntie 4
37550 Lempäälä

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Terhi Mäki
Pihtisulunkatu 7C
33330 Tampere
terhi@romukioski.fi
Puh. 050 505 9977

3. REKISTERIN NIMI

Romukioskin asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän asiakassuhteen perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Romualalla vallitsevan käytännön mukaan romua myyviltä yksityishenkilöiltä pyydetään kohdassa 6 luetellut tiedot, jotka kokonaan tai osittain kirjataan romun ostokuittiin. Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen vuoksi.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten:
  • nimitiedot
  • henkilötunnus
  • yhteystiedot
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

7. KAMERATALLENTEET

Kaikissa toimipisteissä on valvontakamerat. Valvontakameroiden tallenteita säilytetään pilvipalveluissa. Tallenteiden katseluoikeus on vartijoilla, poliisilla ja muilla viranomaisilla sekä yrityksen tähän nimetyllä /nimetyillä edustajilla.

8. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kaupan yhteydessä.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Kirjanpitolaki 1336/1997, luku 2, 10§.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

13. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Ei ole.

14. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

TIETOJEN TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietoja ei voi luovuttaa kuin kyseiselle ja todennetulle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Romukioski
Pihtisulunkatu 7C
33330 Tampere


tai sähköpostitse osoitteeseen: info@romukioski.fi

OIKEUS POISTAA TIEDOT

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen info@romukioski.fi.

Kysy meiltä

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Kirjoita viestisi tähän ja klikkaa lähetä, vastaamme antamaasi sähköpostiin mahdollisimman pian.